Upravit stránku

Informace k zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání pro školní rok 2019/2020

V souladu s § 3a odst. 7 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky (dále jen „vyhláška o základním vzdělávání“) a zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.


Organizace zápisu

 • Termín: 3. a 4. dubna 2019
 • Čas: vždy od 13.00 do 18.00 hodin
 • Místo: vestibul a přízemí školy

ZÁPISNÍ LÍSTEK KE STAŽENÍ ZDE.
ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE KE STAŽENÍ ZDE.
(Pro rychlejší odbavení u zápisu přineste vyplněné.)

Povinná školní docházka

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad.

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. 

 • Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§ 36 odst. 3 školského zákona)

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

 (§ 37 odst. 1 školského zákona)


Chcete podat žádost o odklad?

Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte dokument „Žádost o odklad“ (příloha č. 1) předem nebo ve škole v době zápisu.

K žádosti doložte doporučující posouzení příslušného školského poradenského zařízení (pedagogicko-psychologické poradny, nebo speciálně pedagogického centra) a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

V případě, že vaše žádost nebude splňovat veškeré náležitosti, vyzve vás ředitel školy k odstranění v přiměřené lhůtě. Další postup řešení žádosti proběhne v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.

Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky, předá vám informace o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.


Kritéria pro přijímání žáků

(Příloha č. 4)

 

Kapacita tříd prvního ročníku

Celkový počet žáků, které můžeme přijmout je 60. Jedná se o celkovou kapacitu do dvou  tříd.

(v souladu s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a  vzdělávání dětí a mladistvých)

Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce (dále jen "zápis") je složen z formální části a, je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

(§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)


Popis formální části zápisu

Při podání žádosti konkrétní školy o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování.

  S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

  • jméno a příjmení tohoto zástupce,
  • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování,
  • telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

  Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

  (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

  Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.  

   (§ 36 odst. 5 správního řádu)


  Jak nakládat s údaji o znevýhodnění nebo zdravotním stavu dítěte?

  Doporučujeme, aby zákonní zástupci informovali školu o údajích potřebných pro účely nastavení vhodných podpůrných opatření pro budoucího žáka školy:

  • o znevýhodnění dítěte, uvedeném v § 16 školského zákona, údaje o mimořádném nadání, údaje o podpůrných opatřeních poskytovaných dítěti školou v souladu s § 16 školského zákona, a o závěrech vyšetření uvedených v doporučení školského poradenského zařízení,
  • údaji o zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání a o zdravotních obtížích, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání.

  Poskytnuté údaje budou součástí povinné dokumentace školy podle školského zákona se souhlasem zákonného zástupce a vedené v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

  Výše zmíněné informace týkající se znevýhodnění či zdravotního stavu dítěte nemají vliv na  rozhodování ředitele školy o přijetí/nepřijetí dítěte.


  Popis motivační část zápisu

  Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

  V rámci neformálních aktivit (např. rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností. 


  Informace pro zákonného zástupce

  • vyučovacím jazykem školy je jazyk český,
  • u dětí pocházejících z jazykově odlišného prostředí nabídneme zkušenosti se vzděláváním žáků-cizinců a spolupráci se školním poradenským pracovištěm,
  • do doby zahájení povinné školní docházky nabízíme zákonným zástupcům jako pomoc dítěti v jeho dalším rozvoji – např. doporučení:  Jak můžete pomoci svým dětem v přípravě na školní docházku (příloha č. 2) nebo Desatero pro rodiče (příloha č. 3).