Upravit stránku
Přejít na obsahovou část stránky
12. 06. 2020ZŠ Pardubice - Spořilov
Úkoly a doporučení pro domácí přípravu 11
Úkoly na týden od 15 6. do 19. 6. 2020.

Pravidla pro závěrečné hodnocení žáků za 2. pololetí školního roku 2019/2020

Na základě vyhlášky MŠMT č. 211/2020 Sb., o hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 (dále jen „Vyhláška“), která stanoví pravidla hodnocení na konci druhého pololetí školního roku, stanoví škola pravidla pro hodnocení takto:

1. Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:

 • odklady pro hodnocení získané v 2. pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
 • podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku,
 • podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin, konzultací nebo jinou formou (konec 2. pololetí po obnovení provozu).

2. Za období vzdělávání na dálku během uzavření škol lze (s uvážením objektivních možností a podmínek pro zapojení žáka do vzdělávání na dálku) v závěrečném hodnocení žáka na konci školního roku 2019/2020 zohlednit například:

 • snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů a výstupů;
 • samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku a její výsledky;
 • četbu související se zadanými úkoly;
 • portfolia prací žáků,
 • zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na
 • dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném na
 • informační technologie.

3. Uzavření hodnocení za 1. pololetí školního roku 2019/2020

Pokud není možné žáka hodnotit na konci 1. pololetí, určí ředitel školy pro jeho hodnocení náhradní termín tak, aby hodnocení proběhlo nejpozději do konce března. V souvislosti s mimořádnými opatřeními tak mohlo dojít k situaci, že žák nemohl být z objektivních důvodů hodnocen v tomto náhradním termínu. V takových případech je nutné žákovi stanovit nový náhradní termín, a to nejdříve od umožnění přítomnosti žáků ve školách a to z důvodu zásahu vyšší moci. Teprve pokud nebude možné žáka hodnotit ani v tomto novém termínu, nebude žák za první pololetí hodnocen.

4. Uzavření hodnocení za 2. pololetí školního roku 2019/2020

V případě, že nebude možné hodnotit žáka za druhé pololetí ani za použití speciálních pravidel ve Vyhlášce, pak je nutné v souladu s § 52 odst. 3 školského zákona stanovit náhradní termín hodnocení, který se musí uskutečnit nejpozději do konce září následujícího školního roku.

5. Postup do vyššího ročníku

Do vyššího ročníku postoupí žák, který na konci 2. pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených školním vzdělávacím programem s výjimkou předmětů výchovného zaměření a předmětů, z nichž byl uvolněn, pokud mu nebylo povoleno opakování ročníku. Do vyššího ročníku postoupí i žák prvního stupně základní školy, který již v rámci prvního stupně opakoval ročník, a žák druhého stupně základní školy, který již v rámci druhého stupně opakoval ročník, a to bez ohledu na prospěch tohoto žáka.

6. Pravidla pro stanovení stupně „nedostatečný/nehodnocen“

 • žák bude hodnocen za celé období 2. pololetí, hodnoceny tak budou výsledky z období, kdy školy nebyly uzavřeny, tj. od 1. 2. do 10. 3. 2020, a z období výuky na dálku,
 • při hodnocení výsledků stupněm „nedostatečný“ za období výuky na dálku vyučující prokazatelně doloží, že žák nespolupracoval ani po opakovaných výzvách, které směřovaly jak k němu, tak zákonnému zástupci (výzvy přes e-mail, sms zprávy, telefonický kontakt se zákonnými zástupci, informace, zaslané dopisem na adresu zákonného zástupce),
 • jestliže žák, ani zákonný zástupce na tyto výzvy nereagoval a v době, kdy již bylo možné se osobně dostavit na konzultace do školy, tj. od 8. 6. 2020, se po výzvě ke konzultaci do školy nedostavil, ani nedoložil jinak portfolio zadaných prací, je práce za období vzdálené výuky považována za nedostatečnou, a tak i hodnocena,
 • pokud žák dosahoval nedostatečných výsledků i v období od 1. 2. do 10. 3. 2020, bude za toto období hodnocen stupněm „nedostatečný“,
 • pokud tak bude žákova práce v předmětu hodnocena v obou obdobích 2. pololetí jako nedostatečná, bude udělen závěrečný stupeň za tento předmět „nedostatečný“,
 • pokud bude žák hodnocen stupněm „nedostatečný“ z jednoho a dvou předmětů, bude konat opravné zkoušky do 31. 8. 2020, přesný termín stanoví ředitel školy,
 • pokud bude žák hodnocen stupněm „nedostatečný“ minimálně z třech předmětů, v tomto školním roce bude na vysvědčení hodnocen „neprospěl“ a bude opakovat ročník,
 • pokud žák nemohl být v období do 10. 3. 2020 z objektivních důvodů hodnocen a za období výuky na dálku nespolupracoval ani po opakovaných výzvách vyučujícího (viz výše), bude „nehodnocen“ a hodnocení proběhne v náhradním termínu, stanoveném ředitelem školy.

 

Návod pro přihlášení do Microsoft Teamspdf1.22 MB

Návod pro přihlášení do Microsoft Teams

Úkoly pro 2. stupeň

6.Apdf399.98 KB
6.Bpdf163.88 KB
6.Cpdf402.79 KB
7.Apdf370.22 KB
7.Bpdf243.08 KB
7.Cpdf269.27 KB
8.Apdf354.50 KB
8.Bpdf362.67 KB
9.Apdf98.96 KB
9.Bpdf116.72 KB